Please upgrade your browser

Pravidla a podmínky

 1. Dostupné pomocí všech telefonu. Svou úcastí potvrzujete, že souhlasíte s Obchodními podmínkami, máte trvalé bydlište v Ceské republice, je vám nejméne 18 let a jste oprávneným vlastníkem úctu a/nebo máte souhlas vlastníka úctu. Prectete si prosím platné Hrací podmínky zde.Telefon musí mít prístup na Internet a možnost prijímat textové zprávy a mobilní obsah. Odpovíš-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadruješ souhlas s naší služby. Poplatky budou úctovány na Tvuj telefon. Cena služby je 99 CZK(vcetne DPH). oba se automaticky obnovuje, dokud nepošleš SMS ve tvaru Stop TRZ na císlo 90440. Tato akce koncí 31.05.2017 v 23:59 hod. Vítez bude vybrán ze všech úcastníku po skoncení akce. Služba Xiomnianení spojena, sponzorována ani propagována žádným z uvedených produktu nebo prodejcu. Obchodní znacky, znacky služeb (service mark), loga (mimo jiné vcetne jednotlivých názvu produktu a jmen prodejcu) jsou majetkem jejich príslušných vlastníku. Tato služba je produktem spolecnosti SIGNETAL PTE. LTD Informace: volejte 420 800210280, pošlete email na: signetal.cz@silverlines.info nebo navštivte internetové stránky: www.xiomnia.com, SIGNETAL PTE. LTD, 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943).

 2. Platnost

  1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí SIGNETAL PTE. LTD prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí SIGNETAL PTE. LTD, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby Xiomnia"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí SIGNETAL PTE. LTD prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí SIGNETAL PTE. LTD, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby Xiomnia"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.
  1.2 Žádné odchylky od techto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatneny, s výjimkou tech, ke kterým dá SIGNETAL PTE. LTD výslovný písemný souhlas.

 3. Dodávka služby Xiomnia

  Koncový uživatel požaduje službu(y) Xiomnia od SIGNETAL PTE. LTD. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí SIGNETAL PTE. LTD a síte operátora.

 4. Termíny & podmínky

  3.1 Na konci propagace bude seznam vítezu umísten na této webové stránce. Prosím, zkontrolujte seznam vítezu v sekci "produkty a ceny". Výsledky jsou konecné a nepodléhají žádné korespondenci. Vítez bude osobne kontaktován do 5 pracovních dnu po uzavrení propagace, prostrednictvím císla mobilního telefonu použitého k úcasti na službe. Vítez bude kontaktován po dobu 1 týdne, dvakrát denne. V prípade neprijetí hovoru zaniká nárok na získání ceny. V prípade, že výherce nebude možno zkontaktovat, bude volán uživatel s druhým nejlepším skóre.
  3.2 Koncový uživatel musí být starší 18 let. Pokud nejste osoba odpovedná za placení úctu za mobilní telefon, nebo jste mladší 18 let, prosím, získejte povolení od plátce úctu za mobilní telefon, rodicu, pestounu nebo zamestnavatele predtím, než se zúcastníte služby. Pri úcasti na službe SIGNETAL PTE. LTD predpokládá, že koncový uživatel získal potrebné povolení, souhlas nebo schválení od plátce úctu za mobilní telefon, pestounu nebo rodicu.
  3.3 Náklady za využívání služby Xiomnia jsou uvedeny na této webové stránce v sekci 'F.A.Q' (Casto kladené dotazy)

 5. Jak hrát

  4.1 Chcete-li objednat službu Xiomnia, prosím, prihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na nekterou z propagací Xiomnia, mužete se zúcastnit služby zasláním SMS s urceným klícovým slovem na krátký kód. (Napr. SMS na ).
  4.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti Xiomnia zprávu o úspešné registraci.

 6. Ceny

  5.1 Na Xiomna lze vyhrát množství ruzných cen. Ceny jsou ruzného druhu, od výrobku až po penežní výhry. Pokud je v platnosti dan na hazardní hry, SIGNETAL PTE. LTD je povinna odecíst tuto cástku od ceny. Krome toho úcastníci mohou být i zahranicní. To znamená, že obyvatelé z ruzných zemí mohou mít šanci vyhrát stejnou cenu nabízenou v rámci dílcí propagace. SIGNETAL PTE. LTD si vyhrazuje právo nabízet hotovost jako alternativu za kteroukoli cenu, celou nebo její cást. Pokud je cena nahrazena hotovostí, pak bude mít stejnou, nebo vyšší hodnotu. Cena musí být prijata tak, jak se nabízí, a je neprenosná a nedelitelná.
  5.2 Pokud se kampane v dobe vypršení termínu úcastní méne než 50 úcastníku, organizátor kampane Xiomnia má právo nahradit propagacní cenu jinou cenou minimálne stejné hodnoty. Všechny získané ceny budou dodány na adresy koncových uživatelu do 1 mesícu. Vecná cena bude dorucena na platnou adresu koncového uživatele poskytnutou firme SIGNETAL PTE. LTD, nebo prípadná penežní odmena bude prevedena na úcet víteze poté, co vítez poskytne císlo úctu. Veškeré poplatky za poštovné / kurýrní službu nebo bankovní služby uhradí vítez.
  5.3 Pokrytí propagace bude uvedeno pod 'produkty a ceny'. SIGNETAL PTE. LTD si vyhrazuje právo použít obrázky, fotografie, jména a adresy všech vítezu pro veškeré budoucí propagace, reklamní nebo marketingové úcely, bez nutnosti predchozího souhlasu, oznámení, nebo nároku na platbu vítezi (vítezum).

 7. Poplatky

  6.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na ("Webu") www.xiomnia.com, jsou nezávazná, pokud není výslovne písemne uvedeno jinak.
  6.2 Za každou zprávu, prijatou nebo odeslanou, muže vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na zpusobu úctování. Na všechny odeslané a prijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a zpusoby úctování za využívání služby v urcité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Casto kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i prijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci ''Zpusoby platby.”
  6.3 Na techto stránkách najde koncový uživatel ceny za úcast na této službe. V prípade pravidelného odberu operátor odecítá poplatky z úctu koncového uživatele, v prípade predplaceného odberu se poplatky odecítají od kreditního zustatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovne udeluje svuj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé úcastí na službe SIGNETAL PTE. LTD v plné výši. Po vzájemné dohode je dále možno sjednat placení poplatku alternativními zpusoby (napríklad pomocí kreditní karty).

 8. Zmeny cen

  7.1 Spolecnost SIGNETAL PTE. LTD je oprávnena po predchozím oznámení na webových stránkách kdykoli zmenit kterékoli a všechny sazby za službu.

 9. Duševní vlastnictví

  8.1 Není-li v techto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, znacky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb Xiomnia a / nebo webových stránek patrí firme SIGNETAL PTE. LTD, jejich distributorovi, nebo dodavateli.
  8.2 SIGNETAL PTE. LTD tímto udeluje koncovým uživatelum omezené, nevýhradní, neprenosné a odvolatelné uživatelské oprávnení na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) Xiomnia.
  8.3 Pokud SIGNETAL PTE. LTD výslovne neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovne zakazuje reprodukovat, upravovat, zpetne analyzovat, pronajímat, pujcovat, predávat, duplikovat, predvádet, prenášet, distribuovat, prodávat, prekupovat, vytváret odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným zpusobem používat stažené nebo získané služby Xiomnia celé, nebo jejich cásti jiným zpusobem, nebo pro jiné úcely, než které firma SIGNETAL PTE. LTD výslovne povoluje.
  8.4 V prípade porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávneným použitím služeb Xiomnia nebo cinností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovednosti firmu SIGNETAL PTE. LTD, její úredníky, reditele, zamestnance, dodavatele a jakékoli tretí poskytovatele informací a prevezme odpovednost vuci firme SIGNETAL PTE. LTD jejím úredníkum, reditelum, zamestnancum, dodavatelum a jakékoli tretí strane poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy SIGNETAL PTE. LTD nebo tretích stran.

 10. Odpovednost

  9.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky Xiomnia na vlastní nebezpecí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zarízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby Xiomnia. SIGNETAL PTE. LTD nezarucuje, že služby Xiomnia splnují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, príjem a / nebo prohlížení služeb Xiomnia neobsahuje výpadky nebo chyby.
  9.2 Koncový uživatel bere na vedomí, že mobilní telekomunikacní služby, jako jsou služby Xiomnia, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita pripojení nemusí být na každém míste a v každém case stejná nebo dostatecná, a že Xiomnia služby mohou být negativne ovlivneny nebo docasne nedostupné z duvodu poruchy zpusobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo zmenami ci údržbou síte operátora.
  9.3 Pokud úcastníci nebudou schopni kdykoli nepretržite využívat služby Xiomnia, nevzniká v žádném prípade jakýkoli nárok na snížení poplatku za služby Xiomnia, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.
  9.4 Jakoukoli objednávku nebo stažení služeb Xiomnia ciní koncový uživatel na vlastní nebezpecí a je si vedom toho, že SIGNETAL PTE. LTD za žádných okolností nenese odpovednost za jakékoli vzniklé škody, vcetne zavirování, ztráty dat nebo poškození hardwaru koncového uživatele, softwaru získaného prístupem k webovým stránkám nebo využíváním služeb Xiomnia nebo stahování služeb Xiomnia, vcetne hardwaru a softwaru potrebného k pripojení ke službám Xiomnia. Koncový uživatel zodpovídá za prijetí nezbytných opatrení na zabránení možným škodám tohoto druhu.
  9.5 V prípade, že SIGNETAL PTE. LTD bude z jakéhokoli duvodu odpovedná za náhradu jakýchkoli prímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném prípade nepresáhne hodnotu služeb Xiomnia placených koncovým uživatelem.
  9.6 Obsah webových stránek byl sestaven s nejvetší peclivostí. SIGNETAL PTE. LTD však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, presnosti nebo obsahu techto informací. SIGNETAL PTE. LTD nenese odpovednost za prípadné chyby, opomenutí, nepresnosti, nedorozumení, zpoždení nebo necitelnost objednávek, nebo oznámení na základe používání internetu, nebo platných informacních zdroju.
  9.7 Koncový uživatel nesmí firme SIGNETAL PTE. LTD posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, ci jiným zpusobem nevhodné, jinak odškodní SIGNETAL PTE. LTD za jakékoliv škody prímé nebo následné, zpusobené zasíláním techto zpráv.

 11. Zpracování dat

  10.1 SIGNETAL PTE. LTD shromažduje a zpracovává za úcelem poskytnutí služeb Xiomnia koncovému uživateli (napr.: shromažduje, ukládá, prohlíží, poskytuje tretím stranám, organizuje a propojuje) nekteré osobní a provozní údaje úcastníku.
  10.2 SIGNETAL PTE. LTD zpracovává data koncových uživatelu pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochrane soukromí, které lze císt nebo stáhnout z webových stránek. SIGNETAL PTE. LTD zpracovává data koncových uživatelu vždy v plném souladu s platnými zákony a predpisy na ochranu soukromí. Jako globální spolecnost, SIGNETAL PTE. LTD a její dceriné spolecností stále více prekracují hranice jedné zeme.
  10.3 SIGNETAL PTE. LTD si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelu k propagacním úcelum.

 12. Právní závaznost

  11.1 Používání služeb Xiomnia, dohody a webové stránky podléhají právním predpisum zeme, ve které kampan probíhá. Pokud firma SIGNEETAL PTE. LTD nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím techto práv ani ustanovení. Pokud bude nekteré ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle príslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany presto souhlasí s tím, že soud by mel usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo úcinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zustávají v plné platnosti.
  11.2 Jakékoli a všechny spory se budou rešit u príslušného soudu v zemi, ve které se kampan koná.

 13. Záverecná ustanovení

  12.1 Tyto obchodní podmínky jsou prístupné k nahlédnutí na SIGNETAL PTE. LTD, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.
  12.2 SIGNETAL PTE. LTD si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky obcas menit. Zmeny budou oznámeny úcastníkum vyvešením na webových stránkách SIGNETAL PTE. LTD. Zmena provedená tímto zpusobem se považuje za prijatou, pokud odberatelé i nadále používají, nebo stahují služby Xiomnia po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.
  12.3 SIGNETAL PTE. LTD si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez predchozího upozornení.
  12.4 SIGNETAL PTE. LTD má sídlo v Singapore. Veškerou korespondenci týkající se služeb Xiomnia, nebo techto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na SIGNETAL PTE. LTD. na 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943), nebo na e-mail signetal.cz@silverlines.info nebo mužete zavolat 420 800210280.