Please upgrade your browser

Splošni Pogoji


šeobecné podmienky, 30. marec 2017

 1. Uplatniteľnosť a zmeny

  ATieto Všeobecné podmienky a Osobitné podmienky (ďalej spoločne len „Všeobecné a osobitné podmienky“), ako aj zásady ochrany autorských práv a zásady ochrany osobných údajov platia pre všetky dohody medzi nami ako poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“, „my“, „nám“, „nás“ alebo „náš/-a/-e“ – pozri naše údaje v Osobitných podmienkach) a vami ako kupujúcim služieb, ktoré poskytujeme. „Služby“ sa týkajú dodávania mobilného obsahu, t. j. obsahu určeného na použitie v mobilných telefónoch (napr. aplikácie, pozadia, hry, zábavné zvuky a reálne tóny) prostredníctvom služby krátkych správ (ďalej len „SMS“), prostredníctvom (mobilného) internetu, tejto webovej lokality alebo wapovej lokality (ďalej len „lokality“) alebo prostredníctvom akejkoľvek inej metódy doručenia mobilného obsahu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Všeobecné a osobitné podmienky, zásady ochrany autorských práv a zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na používanie lokalít. POUŽÍVANIE LOKALÍT, ZAREGISTROVANIE SA DO JEDNEJ ZO SLUŽIEB ALEBO POTVRDENIE MOBILNÉHO OBSAHU ALEBO JEDNEJ ZO SLUŽIEB PREDSTAVUJE PRIJATIE VŠEOBECNÝCH A OSOBITNÝCH PODMIENOK, AKO AJ ZÁSAD OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A BERIETE NA VEDOMIE A POTVRDZUJETE, ŽE STE SI ICH PREČÍTALI A ZAVÄZUJETE SA ICH DODRŽIAVAŤ. Na určitý mobilný obsah a služby sa môžu okrem Všeobecných a osobitných podmienok uplatňovať ďalšie podmienky, ako napr. podmienky hry, pravidlá a usmernenia pre riešenie sporov, ktoré budú vopred dostupné (ďalej len „Ďalšie podmienky“). ZAREGISTROVANIE SA DO JEDNEJ ZO SLUŽIEB ALEBO POTVRDENIE MOBILNÉHO OBSAHU ALEBO JEDNEJ ZO SLUŽIEB PREDSTAVUJE PRIJATIE AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH PODMIENOK A BERIETE NA VEDOMIE A POTVRDZUJETE, ŽE STE SI ICH PREČÍTALI A ZAVÄZUJETE SA ICH DODRŽIAVAŤ. Ak medzi Všeobecnými a osobitnými podmienkami a Ďalšími podmienkami nastane rozpor, prednosť majú Ďalšie podmienky. Poskytovateľ má právo kedykoľvek pozmeniť alebo doplniť Všeobecné a osobitné podmienky. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať tieto stránky.

 2. Opis služieb

  Prostredníctvom služieb poskytovateľ umožňuje kupujúcim prístup do siete mobilného obsahu vrátane okrem iného správ alebo informácií, aplikácií, hier, e-mailov, chatovacích služieb, zábavy, horoskopov, vyzváňacích tónov, pozadí, zábavných zvukov, reálnych tónov a videí. Služby môžu zahŕňať aj prístup k mobilnému obsahu a službám nezávislých tretích strán. Prístup k službám môže byť poskytnutý doručením stiahnuteľného mobilného obsahu tej kategórie, ktorú ste si zaregistrovali (napr. dodaním aplikácie) alebo umožnením stiahnuť si mobilný obsah (napr. doručením odkazu WAP-push alebo kódu PIN na stiahnutie obsahu na lokalitách určených na tento účel alebo poskytnutím prístupu k mobilnému obsahu). Poplatky sú splatné bez ohľadu na to, či si mobilný obsah skutočne stiahnete alebo nie; protiplnením za poplatky je výhradne poskytnutie práva na stiahnutie, prijatie alebo získanie prístupu k mobilnému obsahu. Všeobecné a Osobitné podmienky, zásady ochrany autorských práv a zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek Ďalšie podmienky platia tiež na prípadné rozšírenie alebo zlepšenie súčasných služieb. Poskytovateľ môže kedykoľvek služby (alebo ich časť) dočasne alebo trvale zmeniť či ukončiť ich poskytovanie. Súhlasíte so skutočnosťou, že poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči akejkoľvek tretej strane alebo vám ako používateľovi, ak dôjde k úprave, ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb.

 3. Prístup k službám, dostupnosť a vekové obmedzenie; vaše povinnosti

  Ak chcete používať službu/-y, musíte:
  1.Dosiahnuť minimálny vek uvedený v Osobitných podmienkach alebo mať povolenie (jedného z) rodičov alebo zákonných zástupcov;
  2. Ak za služby dodané vám (oprávnenému platiteľovi faktúry) platí niekto iný, musíte mať jeho povolenie na nákup a používanie služieb a na zaplatenie za služby;
  3. V prípade potreby súhlaste aj v mene (jedného zo) svojich rodičov, zákonných zástupcov alebo oprávneného platiteľa faktúry, že sa zaväzujete dodržiavať tieto Všeobecné a osobitné podmienky, zásady ochrany autorských práv, zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek Ďalšie podmienky. Služba/-y sa poskytuje/-ú v existujúcom stave a v existujúcej dostupnosti v čase používania alebo odberu.

 4. Ak chcete využívať služby

  Musíte mať potrebný prostriedok mobilnej komunikácie. Niektoré mobilné obsahy sú dostupné len na vybraných mobilných telefónoch. Je to záležitosť výrobcov mobilných telefónov, čo poskytovateľ nemôže ovplyvniť. Aby ste sa vyhli sklamaniu, skontrolujte si pred prihlásením sa do (jednej zo) služieb kompatibilitu svojho telefónu s týmito službami podľa zoznamu kompatibilných telefónovdostupného na lokalitách.

  Uistite sa, že sú nastavenia vášho mobilného telefónu, napr. nastavenia WAP, správne. Aby ste sa vyhli sklamaniu, pred prihlásením sa do (jednej zo) služieb si overte u svojho poskytovateľa mobilnej siete, či sú nastavenia vášho mobilného telefónu vhodné pre tieto služby.

  Musíte byť prihlásený na odber služieb mobilnej komunikácie u zúčastneného poskytovateľa mobilnej siete alebo mať prístup do mobilnej komunikačnej siete inými prostriedkami, cez ktoré poskytovateľ služby sprístupňuje.

  Vo svojom mobilnom telefóne musíte mať nainštalované funkčné pripojenie k internetu (WAP, GPRS alebo Wi-Fi). Príslušné pokyny nájdete na webovej lokalite vášho poskytovateľa mobilnej siete.

  Musíte mať zariadenia potrebné na zrealizovanie pripojenia vrátane mobilného telefónu alebo počítača alebo iných zariadení, ktoré môžu byť potrebné.

  JE MOŽNÉ, ŽE BUDETE MUSIEŤ ZAPLATIŤ ĎALŠÍ POPLATOK ZA PRÍSTUP DO MOBILNEJ KOMUNIKAČNEJ SIETE, FUNGUJÚCE PRIPOJENIE K INTERNETU ALEBO ZA VYTVORENIE SPRÁVNYCH NASTAVENÍ, ABY STE MOHLI SLUŽBY POUŽÍVAŤ. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku, ak nebudete môcť (úplne) využívať služby alebo mobilný obsah alebo nebudete od nás dostávať (SMS) správy alebo ich nedostanete včas, ak to bude v dôsledku skutočnosti, že nedodržiavate ustanovenia tohto článku 3 alebo v dôsledku vášho vymazania či neuloženia si mobilného obsahu alebo (SMS) správ, ktoré od nás dostanete (včas), alebo v dôsledku skutočnosti, že je plná vaša schránka doručených (SMS) správ alebo pamäťové zariadenie. Ste povinní zaistiť, aby vaše zariadenia alebo softvér nenarúšali služby poskytovateľa ani im nebránili. Zariadenia alebo softvér, ktoré spôsobujú rušenie, budú okamžite od služieb odpojené a v takýchto prípadoch má poskytovateľ právo ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb s okamžitou platnosťou. Ak sa pre upgrade alebo služby vyžaduje zmena vo vašom zariadení alebo softvéri, musíte túto zmenu vykonať na vlastné náklady.

 5. Platba za služby

  Ak si chcete služby kúpiť, musíte byť registrovaní ako majiteľ účtu a za používanie služieb zaplatíte poplatok v súlade s aktuálnymi sadzbami poskytovateľa prostredníctvom faktúry za telefón od vášho poskytovateľa mobilnej siete, ak máte predplatený paušál, alebo odčítaním z kreditu, ak nemáte paušál. Váš poskytovateľ mobilnej siete môže za zaslanie alebo prijatie SMS správ alebo mobilného obsahu účtovať náklady okrem poplatkov, ktoré účtujeme. Overte si to u svojho poskytovateľa mobilnej siete. Pri prihlásení sa do našich služieb získate informácie o poplatkoch splatných poskytovateľovi a o frekvencii zasielania mobilného obsahu. Všetky poplatky vrátane poplatkov za existujúce predplatené služby podliehajú zmene na základe oznámenia poskytovateľa. Poskytovateľ vám o takýchto zmenách poskytne odôvodnené oznámenie. Ak s týmito novými poplatkami (ktoré nemajú nikdy spätnú účinnosť) nebudete súhlasiť, môžete s okamžitou účinnosťou zrušiť zmluvu s nami. V prípade fakturovania treťou stranou budú platiť platobné podmienky tejto tretej strany. Poskytovateľovi zaplatíte alebo nahradíte všetky národné a miestne alebo iné dane (s výnimkou daní na základe čistého zisku poskytovateľa) vrátane okrem iného DPH, dane z nehnuteľnosti a dane z hier s náhodnou výhrou alebo iných odvodov, ktoré sú namiesto nich účtované, tieto dane vychádzajú z nákladov splatných za používanie služieb bez ohľadu na to, či sú tieto dane vyberané teraz alebo v budúcnosti medzinárodnými, európskymi, štátnymi alebo miestnymi úradmi či inštitúciami oprávnenými dane vyberať.

 6. Kódex správania pri používaní služieb

  Au moyen des Services, le Fournisseur fournit son accès utilisateurs à un réseau d’applications en ligne et sans fil, comprenant, mais sans s’y limiter, des nouvelles ou de l'information, des services de courriel, des services de chat, des plaisanteries, des horoscopes, des jeux, des sonneries, des fonds d’écran, des sons d'amusement, des real tones et des vidéos. Le Service peut également inclure l'accès au contenu et aux Services de tiers indépendants. Les Conditions générales et spécifiques et les Dispositions complémentaires s’appliquent aussi à tout développement ou à toute amélioration des présents services. Dans toute la mesure autorisée par la loi, les Services (ou toute partie de ceux-ci) peuvent être modifiés à tout moment de manière temporaire ou de manière permanente, ou peuvent être interrompus définitivement par le Fournisseur. Dans toute la mesure autorisée par la loi, vous convenez que le Fournisseur n'est pas responsable envers une tierce personne ou envers vous en tant qu’utilisateur si le Service est modifié, définitivement interrompu ou suspendu.

  Všetky informácie, ktoré vám budú poskytnuté prostredníctvom služieb, zachováte v tajnosti a dôvernosti a neposkytnete ich žiadnej osobe bez povolenia poskytovateľa alebo osoby, ktorá vám tieto informácie poskytla.

  Služby nebudete používať na žiadnu formu obťažovania alebo neprístojného správania vrátane okrem iného posielania komunikácie, fotografií alebo záznamov obsahujúcich ohováračské, hanlivé, urážlivé, vulgárne alebo poburujúce vyhlásenia alebo rasistický, porgnografický, obscénny či urážlivý jazyk alebo obrázky.

  Služby nebudete používať na narušovanie práv na súkromie, majetkových práv alebo akýchkoľvek iných práv poskytovateľa alebo inej osoby.

  Nebudete posielať správy, fotografie alebo záznamy ani nebudete služby používať spôsobom, ktorý by narušoval, napodobňoval alebo porušoval práva poskytovateľa alebo akejkoľvek tretej strany vrátane okrem iného autorských práv, práv na súkromie alebo iných osobných alebo majetkových práv, ktorý by bol podvodný alebo inak nezákonný alebo ktorý by porušoval zákony alebo verejnú morálku.

  Nebudete služby používať na propagovanie dobročinnosti, reklám alebo tovaru či služieb.

  Nebudete posielať ani odovzdávať kontaktné informácie prostredníctvom vašich verejne oznamovaných informácií vrátane okrem iného telefónnych čísiel, poštových adries, e-mailových adries, webových lokalít alebo celých mien.

  Nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať alebo distribuovať služby, vcelku ani čiastočne.

  Nebudete používať služby na komerčné účely.

  Nebudete služby používať na odosielanie nevyžiadaných e-mailových správ vrátane okrem iného hromadnej komerčnej reklamy alebo informačných oznámení (tzv. spamov). Ďalej nebudete služby používať na a) odosielanie e-mailových správ, ktoré sú neprimerané alebo majú za cieľ obťažovať či znepokojovať iné osoby, b) opakované odosielanie e-mailových správ poskytovateľovi alebo príjemcovi, ktorý uviedol, že si ich neželá dostávať, c) odosielanie e-mailov s klamlivými alebo zavádzajúcimi informáciami v predmete, d) odosielanie zlomyseľných e-mailov vrátane okrem iného tzv. útokov poštou alebo e) odosielanie alebo prijímanie e-mailových správ spôsobom, ktorý porušuje pravidlá používania ktoréhokoľvek poskytovateľa internetových služieb.Poskytovateľ si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť vaše predplatenie služby, alebo ukončiť vzťah s vami alebo odoprieť vám právo používať služby alebo ich časť teraz alebo v budúcnosti, bez toho, aby vám za to dlhoval akékoľvek finančné vyrovnanie.

 7. Povinnosť registrácie do služby

  Na zaistenie bezpečného používania služieb, ako aj zaplatenia splatných poplatkov zaručujete, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári (ďalej len „registračné údaje“) sú správne a úplné. Ak je poskytovateľ podľa vlastného uváženia presvedčený, že registračné údaje nie sú správne alebo úplné, má právo pozastaviť alebo zrušiť vaše predplatenie služby, alebo ukončiť vzťah s vami alebo odoprieť vám právo používať služby alebo ich časť teraz alebo v budúcnosti, bez toho, aby vám za to dlhoval akékoľvek finančné vyrovnanie. Zodpovedáte za to, že akékoľvek heslo alebo iné údaje, ktoré vám poskytovateľ pridelí, udržíte v tajnosti a nesiete úplnú zodpovednosť za všetky činnosti vykonané za použitia vášho hesla alebo iných údajov. Zaväzujete sa, že na konci každej relácie ukončíte návštevu lokalít (zatvorením okna prehliadača) v prípade zistenia alebo podozrenia na neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu poskytovateľom alebo že zabezpečenie alebo ochrana registračných údajov nemôže byť z akýchkoľvek dôvodov už zaručená, skontaktujete sa s poskytovateľom. Poskytovateľ vám môže umožniť prístup k určitým službám bez toho, aby ste sa zaregistrovali ako používateľ, napr. prihlásenie sa do služieb prostredníctvom mobilného telefónu. V každom takom prípade je vaše identifikovanie na základe metódy identifikácie, ktorú považujeme za vhodnú, napr. číslom vášho mobilného telefónu.

 8. Súťaže a dostupnosť cien

  Ak je ako súčasť služieb možné vyhrať ceny, musíte sa zaregistrovať u poskytovateľa v súlade s článkom 7 týchto Všeobecných podmienok, aby ste mohli prípadnú cenu dostať. Uplatňujú sa podmienky hry, ktoré si môžete pozrieť na lokalitách. Aby ste na cenu mali nárok, musia byť poskytnuté údaje správne a úplné.

 9. Zásady ochrany osobných údajov a spracovanie údajov

  Poskytovateľ prikladá veľkú dôležitosť ochrane osobných údajov svojich používateľov. Z tohto dôvodu sme vypracovali samostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť Všeobecných a osobitných podmienok a Ďalších podmienok poskytovateľa. Potvrdzujete, že poskytovateľ má v súvislosti so službami právo zbierať a spracovávať „osobné údaje“, „finančné údaje“ alebo „demografické a používateľské údaje“ (ďalej len „údaje“). Údaje máme právo odovzdať vášmu poskytovateľovi mobilnej siete alebo poskytovateľovi služieb komunikačného kanálu na výber poplatkov, ktoré dlhujete, a takéto údaje zhromaždené poskytovateľom sa môžu ukladať a spracovávať v krajine, v ktorej poskytovateľ alebo jeho zástupcovia vlastnia určité zariadenia. Používaním služieb súhlasíte s takýmto prenosom údajov mimo vašej krajiny. Používaním služieb poskytovateľa súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, zásadami ochrany autorských práv a so Všeobecnými a osobitnými podmienkami. Ak s nimi nemôžete súhlasiť, nemali by ste naše služby používať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov, zásady ochrany autorských práv a Všeobecné a osobitné podmienky upraviť, doplniť alebo obmedziť. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platia Všeobecné a osobitné podmienky, zásady ochrany autorských práv a zásadami ochrany osobných údajov pre všetky existujúce a nové aplikácie, o ktoré sú aktuálne služby rozšírené alebo ktorými sú vylepšené. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať tieto stránky.

 10. Odškodnenie

  Súhlasíte, že poskytovateľa a jeho holdingové spoločnosti, členov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovateľov služieb, dodávateľov, zástupcov, poskytovateľov licencie, manažérov, členov predstavenstva, riaditeľov, akcionárov a zamestnancov odškodníte, ochránite a zbavíte zodpovednosti za všetky nároky, súdne spory, žaloby, požiadavky alebo iné konania podané treťou stranou z dôvodu, v dôsledku alebo v súvislosti s vaším i) používaním služieb, mobilného obsahu, softvéru a lokalít vrátane okrem iného vášho sťahovania z lokalít alebo mobilného obsahu, ii) porušením týchto Všeobecných a osobitných podmienok alebo iii) porušením akéhokoľvek zákona, predpisu alebo práv tretej strany. Uhradíte všetky náklady, škody a výdavky vrátane okrem iného odôvodnených vzniknutých právnych poplatkov a nákladov účtovaných alebo inak vzniknutých poskytovateľovi v súvislosti alebo na základe takéhoto nároku, súdneho sporu, žaloby, požiadavky alebo iného konania.

 11. Používanie, ukladanie, sledovanie a odstraňovanie údajov

  Vyhradzujeme si právo sledovať všetky reklamné správy, textové správy, verejné oznámenia a správy, aby sme zaistili, že sú v súlade s usmerneniami, ktoré platia v akomkoľvek konkrétnom čase. Hoci nevykonávame (a nemôžeme vykonávať) kontrolu každej správy, ktorú používatelia služieb odošlú, a nenesieme zodpovednosť za obsah týchto správ, vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, vymazať alebo presunúť obsah vrátane okrem iného profilov, verejných oznámení a (textových) správ, ktoré podľa nášho vlastného uváženia sú v rozpore s týmito Všeobecnými a osobitnými podmienkami alebo inými platnými usmerneniami alebo sú inak neprijateľné. Za obsah profilov, verejných oznámení a (textových) správ, ktoré v rámci služieb uložíte alebo odošlete používateľom služieb, ste výhradne zodpovední vy. Ak si myslíte, že reklamná správa, textová správa alebo verejné oznámenie na lokalitách porušujú vaše autorské práva, prečítajte si zásady ochrany autorských práv. Všetky textové správy môžu byť kontrolované a obsah jasne pornografického charakteru bude vymazaný. Nevhodne sa správajúcim používateľom bude zamietnutý prístup na lokality. Poskytovateľ má právo uzavrieť/zrušiť prihlásenia alebo účty, ktoré neboli aktívne dlhší čas. Súhlasíte, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť v prípade, že údaje doručené alebo odoslané prostredníctvom služby sa neuložia alebo sa omylom vymažú.

 12. rušenie a ukončenie – žiadne právo na odstúpenie, skúšobnú dobu alebo lehotu na rozmyslenie

  Na služby sa neuplatňuje právo na odstúpenie, skúšobná doba alebo lehota na rozmyslenie. Poskytovateľ ponúka používateľom možnosť prerušiť služby. Príslušné informácie uvádzame v Osobitných podmienkach na webových stránkach služieb, v samotných službách alebo prostredníctvom (SMS) správ. Informácie o spôsobe zrušenia služieb obsahuje aj bezplatná registračná správa od poskytovateľa (ak sa uplatňuje). Ak sa služby poskytujú prostredníctvom SMS, služby sa spravidla môžu zrušiť zaslaním SMS správy obsahujúcej slovo STOP. Túto správu môžete poslať na skrátené číslo (krátky kód), ktorý ste použili na prístup do služieb. Napríklad môžete poslať správu STOP na príslušný krátky kód a zrušenie nadobudne platnosť okamžite po prijatí žiadosti o ukončenie. Viac podrobností nájdete v Osobitných podmienkach alebo môžete kliknúť na vlajku vašej krajiny. Môžete tiež poslať e-mail na adresu uvedenú na lokalitách alebo prostredníctvom služieb, alebo môžete zavolať na číslo uvedené v Osobitných podmienkach. V takom prípade nadobudne zrušenie platnosť do 48 hodín po prijatí žiadosti o ukončenie. Na vašej faktúre za mobilný telefón sa však môžu objaviť poplatky aj v nasledujúci mesiac, keďže poskytovatelia mobilných sietí vystavujú faktúry so spätnou platnosťou. Poskytovateľ na základe svojho vlastného uváženia môže bez predchádzajúceho oznámenia kedykoľvek prerušiť alebo zrušiť vaše používanie služieb a vymazať alebo odstrániť registračné údaje v rámci služieb. Súhlasíte, že poskytovateľ môže s okamžitou platnosťou prerušiť svoje vzťahy s vami a môže vymazať alebo deaktivovať všetky registračné údaje súvisiace s týmto vzťahom, ako aj zoznamy alebo súbory, ktoré obsahujú, alebo vám môže odmietnuť ďalší prístup k službám.

 13. Transakcie s inzerentmi alebo sponzormi

  Na zníženie nákladov našich služieb pre vás môžeme používať inzerentov a sponzorov. Podmienkou používania našich služieb je, že súhlasíte, aby sme na našich lokalitách alebo v našich službách umiestňovali reklamy alebo iné propagačné materiály a prostredníctvom SMS alebo inak posielali reklamy a propagačné materiály v súvislosti s našimi službami. Súhlasíte tiež, že sa nebudete pokúšať takúto reklamu alebo propagačný materiál blokovať ani inak im brániť. NIEKTORÉ KRAJINY NÁM NEPOVOĽUJÚ POSIELAŤ VÁM REKLAMNÉ SPRÁVY BEZ VÁŠHO VÝSLOVNÉHO PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU. PRETO PRE VÁS NEMUSÍ UVEDENÉ PLATIŤ. Umiestnenie reklamy alebo propagačných materiálov na našich lokalitách neznamená, že sa poskytovateľ stotožňuje s takýmto obsahom, službou, produktom alebo spoločnosťou. Snažíme sa zaistiť, aby reklama a propagačné materiály boli vhodné pre našich používateľov. Máte právo nás kedykoľvek požiadať, aby sme vás (už) nekontaktovali formou priameho marketingu. Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou ani žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za akúkoľvek transakciu týkajúcu sa produktov alebo služieb sprístupnených uvedenými tretími stranami, ani za obsah alebo informácie poskytnuté v súvislosti s produktmi alebo službami tretích strán. Súhlasíte, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu vzniknuté z takýchto transakcií.

 14. Práva duševného a priemyselného vlastníctva

  Ste si vedomí a súhlasíte, že obsah a softvér používaný v súvislosti so službami, ďalej len „softvér“, obsahuje dôverné informácie, ktoré sú chránené platnými a uplatniteľnými právami duševného vlastníctva. Pokiaľ tu nie je uvedené inak, všetky práva, nároky a podiely na akomkoľvek duševnom vlastníctve, vlastníckych právach alebo iných právach súvisiacich s nehmotným majetkom, ktorý sa používa, vyvíja, skladá, vnára alebo prevádzkuje v súvislosti s akoukoľvek zo služieb (ďalej len „práva duševného vlastníctva“) sú majetkom poskytovateľa alebo poskytovateľov jeho licencie a vy súhlasíte, že si nebudete uplatňovať žiadny nárok na podiel alebo vlastníctvo akýchkoľvek takýchto práv duševného vlastníctva. Potvrdzujete, že nie je na vás postúpený žiadny nárok na práva duševného vlastníctva a že ste nezískali žiadne práva, vyjadrené alebo predpokladané, na službu okrem práv výslovne udelených v týchto Všeobecných a osobitných podmienkach. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú všetky práva podľa patentového zákona, zákona o autorských právach, zákona o obchodnom tajomstve, zákona o ochranných známkach a všetky ostatné vlastnícke práva a tiež všetky ich prihlášky, obnovenia, predĺženia a opätovné zavedenia, ako sú teraz alebo v budúcnosti budú platné a účinné na celom svete. Súhlasíte, že všetky ochranné známky, ktoré sa vyskytujú v celom softvéri a na lokalitách, patria poskytovateľovi alebo príslušným vlastníkom takýchto ochranných známok a sú chránené národnými a medzinárodnými zákonmi o ochranných známkach a autorských právach. Akékoľvek použitie ktorejkoľvek ochrannej známky, ktorá sa vyskytuje v softvéri alebo na lokalitách, je bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa alebo prípadného vlastníka známky prísne zakázané. Ďalej ste si vedomí a súhlasíte, že údaje v reklamách inzerentov alebo sponzorov alebo informácie, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služieb, podliehajú autorským právam, ochranným známkam, obchodným značkám, patentom alebo iným vlastníckym právam a zákonom. Zaručujete, že žiadnym spôsobom neupravíte, neprenajmete, nedáte do prenájmu, nepožičiate, neposkytnete ako pôžičku, nepredáte, nebudete distribuovať, nevytvoríte ani nevyviniete obsah alebo produkty, ktoré sú sčasti alebo úplne odvodené od služieb alebo softvéru s výnimkou prípadu, keď vám poskytovateľ dal na to výslovný písomný súhlas. Poskytovateľ vám týmto udeľuje a vy týmto prijímate osobnú, obmedzenú, neprevoditeľnú licenciu a povolenie inštalovať softvér a sťahovať obsah, používať funkčný kód softvéru na používanie služby na určenom kompatibilnom mobilnom zariadení výhradne na svoje vlastné osobné nekomerčné použitie a používať softvér a lokality výhradne v súlade s týmito Všeobecnými a osobitnými podmienkami, pokiaľ nebudete kopírovať, pozmeňovať alebo meniť softvér, zdrojové kódy alebo obsah, reprodukovať, upravovať, vykonávať, prenášať, distribuovať, predávať, vytvárať z nich odvodený produkt alebo obsah, spätne rozoberať alebo zostavovať alebo sa inak pokúšať nájsť zdrojový kód (a neumožníte tak urobiť ani tretím stranám), používať alebo sprístupňovať softvér a obsah inak, než je výslovne stanovené v týchto Všeobecných a osobitných podmienkach a za podmienky, že nebudete predávať žiadne práva týkajúce sa obsahu, softvéru a práv duševného vlastníctva, kódovať ich, vydávať pre ne sublicenciu, zaťažovať ich záložnými právami alebo ich inak prevádzať. Zaručujete, že žiadnym spôsobom nezmeníte obsah, softvér a práva duševného vlastníctva ani nebudete používať upravené verzie softvéru a práv duševného vlastníctva vrátane okrem iného na účel získania neoprávneného prístupu k službe. Zaručujete, že na prístup k službám budete používať len rozhranie, ktoré vám poskytol poskytovateľ. Poskytovateľ týmto udeľuje súhlas na vytvorenie len jednej kópie údajov na zariadení, ktoré používate na získanie prístupu k službe, a na použitie a zobrazenie kópie registračných údajov vytvorenej na tomto zariadení na súkromné účely.

 15. Vylúčenie zodpovednosti/bez záruky

  Poskytovateľ, jeho riaditelia, členovia, zamestnanci, dodávatelia, zástupcovia a sprostredkovatelia (ďalej len „strany poskytovateľa“) nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené vaším používaním služieb, mobilného obsahu, softvéru a lokalít. rozumiete a výslovne súhlasíte, že:

  1. Služby, obsah, softvér a lokality sa poskytujú v existujúcom stave a v existujúcej dostupnosti bez akejkoľvek záruky na to, čo sa poskytuje. strany poskytovateľa v rozsahu povolenom zákonom výslovne nepreberajú žiadnu zodpovednosť, vyjadrenú alebo predpokladanú, vyplývajúcu zo zákona alebo inak v súvislosti so službami, obsahom, softvérom a lokalitami vrátane okrem iného predpokladaných záruk na vlastnícke práva, predajnosť, vhodnosť na konkrétny účel a neporušenie vlastníckych práv;

  2. Strany poskytovateľa nepreberajú žiadnu zodpovednosť týkajúca sa bezpečnosti, spoľahlivosti, včasnosti a funkčnosti služieb, mobilného obsahu, softvéru a lokalít. strany poskytovateľa nezaručujú, že služby, mobilný obsah, softvér a lokality budú spĺňať vaše očakávania alebo že prevádzka služieb, dodávanie obsahu, softvér a lokality budú dostupné neprerušovane a bezchybne.

  3. Žiadne rady alebo informácie, ústne alebo písomné, ktoré dostanete od nás alebo prostredníctvom našich služieb, nepredstavujú žiadnu záruku, ktorá by tu nebola výslovne uvedená. Na žiadne takéto informácie alebo rady sa nesmiete spoliehať. Rozumiete a súhlasíte s tým, že služby, obsah, softvér a lokality sťahujete alebo používate podľa svojho vlastného uváženia a na vlastné riziko a že nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody na vašom počítačovom systéme či mobilnom telefóne alebo za stratu údajov spôsobenú sťahovaním alebo používaním mobilného obsahu, tohto softvéru a lokalít.

  4. V súvislosti s chatovacími službami: služby vrátane sms služby sú výhradne určené na zábavné účely; fotografie osôb zobrazované v televízii, na internete alebo v mobilných telefónoch sú určené výhradne na ilustratívne účely. nejde o osoby, ktoré vám skutočne poskytujú služby.

 16. Obmedzenie zodpovednosti

  Za žiadnych okolností vrátane nedbalosti nenesú strany poskytovateľa voči vám alebo tretej strane zodpovednosť za žiadne škody vrátane okrem iného priamych, nepriamych, náhodných, zvláštnych, exemplárnych, trestných, dodatočných, strát z právnej zodpovednosti alebo následných strát (vrátane škody spôsobenej stratou obchodného zisku, prerušenia obchodnej činnosti, stratou obchodných informácií a pod.) vzniknutých v dôsledku vášho používania, zneužívania alebo neschopnosti používať služby, mobilný obsah, softvér a lokality, aj keď bol oprávnený zástupca poskytovateľa informovaný o možnosti výskytu takýchto škôd (vrátane škôd vzniknutých tretím stranám). Niektoré krajiny neumožňujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za priame, dodatočné škody alebo následné straty, preto uvedené obmedzenie alebo vylúčenie nemusia pre vás platiť. V žiadnom prípade nepresiahne celková zodpovednosť strán poskytovateľa voči vám za všetky škody, straty a právne nároky (zmluvné alebo na základe nezákonného konania (vrátane okrem iného nedbalosti) alebo inak) sumu, ktorú ste zaplatili za registráciu služieb, mobilného obsahu, softvéru a lokalít.

 17. Všeobecné informácie

  Tieto všeobecné a osobitné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a poskytovateľom. Ak používate ďalšie služby, materiál alebo softvér od tretích strán, môžu pre vás platiť ďalšie podmienky. Vzťah medzi vami a poskytovateľom sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi vašej krajiny alebo štátu, kde bývate, bez ohľadu na ustanovenia platného medzinárodného práva. Týmto sa vy a poskytovateľ vzdávate práva na konanie pred porotou, čo sa týka akejkoľvek žaloby vznesenej v súvislosti týmito všeobecnými a osobitnými podmienkami. Výslovne sa vylučuje uplatnenie dohovoru osn pre zmluvy o medzinárodnom predaji. Spory budú postúpené na konečné a záväzné rozhodnutie podľa pravidiel arbitrážneho združenia vo vašej krajine. Ak poskytovateľ neuplatní alebo sa nedovolá určitých práv alebo ustanovení stanovených v týchto všeobecných a osobitných podmienkach, v žiadnom prípade to neznamená, že sa týchto práv alebo ustanovení vzdáva alebo zrieka. V prípade, že súd príslušnej jurisdikcie alebo vymenovaný rozhodca vyhlási akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných a osobitných podmienok za neplatné alebo nevymáhateľné, takéto vyhlásenie nemá žiadny vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Ak pri výskyte akýchkoľvek porušení uvedených v tejto dohode neuplatníme práva, ktoré máme podľa nej udelené, neznamená to, že sa takýchto práv vzdávame pri opätovnom výskyte takéhoto porušenia. Nadpisy článkov v týchto všeobecných a osobitných podmienkach slúžia len na lepšiu orientáciu a žiadnym spôsobom nevymedzujú, neobmedzujú, nevykladajú ani neopisujú rozsah alebo obsah danej časti ani nemajú žiadny vplyv na takýto článok. Služby poskytuje: pozri osobitné podmienky pre vašu krajinu.